25 Ιανουαρίου 2019

Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός ενός εκατ. ευρώ για τη νέα τουριστική καμπάνια

Πίσω

«Η Περιφέρεια Κρήτης προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο «Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής». Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους». – Από το δημοσίευμα του Tornos news για τον διαγωνισμό τουριστικής καμπάνιας της περιφέρειας.

Διαβάστε εδώ το σχετικό δημοσίευμα.